COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Des de fa  20 anys tot el raïm que entra al nostre celler està lliure d’herbicides, insecticides i adobs inorgànics. Els tractaments a la vinya són a base de Sofre, Coure i feromones de confusió sexual. Deixem les plantes i herbes que creixin per tal retenir amb les arrels el sauló arenós i evitar que s’erosioni. A més a més, amb el cicle de vida de les herbes ajudem a donar estructura i nutrients al sòl.

Tant al celler com a la vinya ens hem compromès a minimitzar els efectes nocius medi ambientals que genera qualsevol empresa elaboradora de productes alimentaris amb:

  • Agricultura sostenible i de caràcter ecològic
  • Reutilitzar els subproductes biològics d’origen vegetal, tancant el cicle del C i del N retornant de manera adequada els subproductes generats al celler i a la vinya: restes vegetals, brisa, rapa, baixos i mares
  • Tractament de les aigües residuals minimitzant la càrrega biológica a través d’agents biològics
  • Minimitzar el màxim l’ús d’energies no renovables amb noves i bones pràctiques tant a la vinya com al celler. També el de l’ús d’aigua al celler.
  • La majoria d’aprovisionaments i materia primera que entren al celler han de ser totalmente recicables
  • Treballar conjuntament amb proveedors implicats per tal de minimitzar materials nocius amb el medi ambient
  • Potenciar la venta de proximitat al màxim.